Hugínn & Múninn hjemmeside

Gå til indhold

Hoved menu

Bestyrelse, vedtægter, indmeldelse o.lign.

Indmeldelse
Skulle du være interesseret i at blive medlem, er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. Ved indmeldelse udfyldes denne indmeldelsesblanket
og sendes til emailadressen mail @ humu.dk (fjern mellemrum før og efter @).
Medlemsskab af foreningen koster kr. 130,00 pr. år for seniormedlemmer og kr. 50,00 pr. år for juniormedlemmer
. Som juniormedlemmer regnes børn og unge til og med kontingentår hvor de fylder 18. Medlemsskabet følger kalenderåret.


Bestyrelsen

Formand

Torben Simonsen
Truehøjvej 7
True
9500 Hobro
Tlf: 51 42 16 66


Næstformand (midlertidig pause)

Helle Frank Skall
Truevejen 12
True
9500 Hobro
Tlf: 21 96 98 98Kasserer

Helle Christiansen
Flamstedvej 271
9260 Gistrup
Tlf: 28 10 80 74


Sekretær

Nina Larsen
Mejlbyvej 131 St 1
Fyrkilde
9610 Nørager
Tlf:
25 12 54 44Menig medlem

Marianne Rask Jensen
Røjdrupvej 8
9500 Hobro
Tlf:
40 91 18 531. suppleant

Pia Kvist Steensen
Mejlbyvej 141
Fyrkilde
9610 Nørager
Tlf: 24 20 82 29


2. suppleant
Michael Bjærggaard Skall
Truevejen 12
True
9500 Hobro
Tlf: 21 56 07 75


Vedtægter for Islandshesteforeningen Húginn & Múninn

§1 Navn
Stk. 1
Foreningens navn er Islandshesteforeningen Húginn & Múninn.
Stk. 2
Foreningens hjemsted er Fyrkat i Mariager Fjord Kommune.
Stk. 3
Foreningen er en lokalklub under Dansk Islandshesteforening.

§2 Formål

Stk. 1
Foreningens hovedformål er – gennem fællesskab, samvær og aktiviteter – at formidle viden om vikingernes brug af heste og give medlemmerne et større kendskab til den islandske hest i et historisk perspektiv.
Stk. 2
Sekundært
- at udbrede kendskabet til den islandske hest til øvrige interesserede
- at lave opvisninger med den islandske hest på vikingevis
- at arrangere vikingelege med den islandske hest
- at arrangere hyggestævner med den islandske hest
- at arrangere undervisning i islandshesteridning
- at arrangere fællesture og lignende

§3 Medlemmer

Stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver der vil arbejde for foreningens formål.
Stk. 2
Der kan optages junior- og seniormedlemmer. Til juniormedlemmer regnes børn og unge til og med det kontingentår hvor de fylder 18 år.
Stk. 3
Indmeldelse sker ved udfyldelse og aflevering af foreningens indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent. Kontingentet betales helårligt. Kontingentet for næstfølgende år fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 4
Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restancefrister.
Stk. 5
Medlemmer, der er blevet slettet pga. manglende kontingentbetaling, eller er foreningen skyldig på andenvis, kan ikke genoptages som medlemmer, før gælden er betalt.
Stk. 6
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der på utilbørlig måde modarbejder foreningen. Et ekskluderet medlem har ret til at få bestyrelsens afgørelse prøvet på generalforsamlingen.
Stk. 7
Udmeldelse kan ske med øjeblikkelig virkning ved henvendelse til foreningens bestyrelse.
Stk. 8
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke ret til eller krav på nogen del af foreningens overskud, formue eller udbytte.

§4 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden april måned så vidt muligt i en bygning tilknyttet Fyrkat. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2
Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før afholdelsen af generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Alle medlemmer der har betalt kontingent for indeværende år er møde- og stemmeberettigede.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer herfor.
Stk. 3
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
7. Evt.
Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller minimum 1/3 af medlemmerne skrifteligt ytrer ønske herom.

Stk. 5
Generalforsamlingen er, bortset fra spørgsmål vedrørende vedtægtsændringer og foreningens opløsning, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 6
Stemmeret: en stemme pr. medlemsskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger skal foregå skriftligt.
Stk. 7
Revisor vælges for et år ad gangen og skal mindst én gang årligt (før generalforsamlingen) afstemme regnskabet og kassebeholdningen. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.

§5 Bestyrelse

Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for en periode af to år. Genvalg er
mulig. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. I lige år er tre medlemmer af bestyrelsen på valg – i ulige år to medlemmer. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.
Suppleanterne har ret til at følge bestyrelses-
møderne, men er ikke stemmeberettigede.
Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen skitsere udvalgets arbejdsområder og tage stilling til arbejdets evt. tidsmæssige udstrækning og økonomi.

§6 Regnskab

Stk. 1
Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret (1. januar – 31. december). Regnskabet føres af kassereren.
Stk. 2
Foreningens årsregnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor før det forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
stk. 3
Foreningens kontante formue skal være placeret bedst muligt i lokalt pengeinstitut.

§7 Tegningsret

Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald næstformanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen.
Stk. 2
I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte foreningens ejendele.

§8 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1
Til vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræves at mindst halvdelen af medlemmerne er
repræsenteret på en lovligt indvarslet generalforsamling og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Stk. 2
Såfremt der ikke er fremmødt tilstrækkelig antal medlemmer til, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal.
Stk. 3
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling hvorpå de er vedtaget.
Stk. 4
Forslag til vedtægtsændringer eller forslag om foreningens opløsning skal være udtrykkeligt anført i indkaldelsen.
Stk. 5
Ved opløsning af foreningen vil eventuel formue eller overskud blive anvendt til almennyttige formål – fortrinsvis gennem aktiviteter indenfor Hestens Værn – efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

§9 Datering

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 13. november 2002.
Vedtægterne er senest ændret 12. februar 2010.
Hobro, 12. februar 2010
Vilhelm Christiansen_____________________________________________
Dirigent

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu